سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حسینی –
کامران یزدان بخش –
علی زکی یی –

چکیده:

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کمرویی، پرخاشگری و نوع سرپرستی(تک والد یا دو والدی بودن) با پیشرفت تحصیلی انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهر کرمانشاه بود که از میان آنها به روش نمونه گیری تصادفی نمونهای به حجم ۱۹۰ نفر انتخاب شد و پرسشنامه- های پژوهشی در اختیار آنها قرار گرفت،برای سنجش کمرویی از پرسشنامهی کمرویی چیک و و برای محاسبه پیشرفت تحصیلی از (AGO) باس، برای سنجش پرخاشگری از پرسشنامه معدل دانشآموزان استفاده شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی با نوع سرپرستی ضریب ۰) وجود دارد که رابطه معناداری است، اما بین پرخاشگری و کمرویی با / همبستگی( ۲۴ پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری یافت نشد. نتیجهگیری: از یافتههای پژوهشی میتوان نتیجه گرفت که نوع سرپرستی( تک والد- دو والد بودن) در پیشرفت تحصیلی پسران اثرات معنی داری دارد اما پرخاشگری و کمرویی در پیشرفت تحصیلی تاثیری ندارد.