مقاله نقش صبر به عنوان یک فضیلت اخلاقی و شخصیت در پیش بینی ناامیدی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: نقش صبر به عنوان یک فضیلت اخلاقی و شخصیت در پیش بینی ناامیدی دانشجویان
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناامیدی
مقاله مولفه های صبر
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله پنج عامل بزرگ شخصیت
مقاله اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمایی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناامیدی به عنوان یک عامل شناختی که با انتظارات منفی در مورد آینده مشخص می شود، در شالوده انواع مختلف اختلالات روانی مشاهده شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مولفه های صبر به عنوان فضایل اخلاقی و ویژگی های شخصیتی به ویژه مولفه های اخلاقی شخصیت در پیش بینی میزان ناامیدی دانشجویان بود. تعداد ۵۱۶ دانشجوی دانشگاه شیراز به وسیله نمونه گیری خوشه ای به روش تناسب احتمالی با اندازه انتخاب و با تکمیل پرسش نامه پنج عامل بزرگ شخصیت (فرم کوتاه)، مقیاس صبر و پرسش نامه ناامیدی در این پژوهش شرکت کردند.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که پنج عامل بزرگ شخصیت پیش بینی کننده ناامیدی و خرده مقیاس های آن بوده است. همچنین مولفه های صبر نمره کل ناامیدی و خرده مقیاس های آن را به طور منفی پیش بینی کردند.
ترکیب پنج عامل بزرگ شخصیت و مولفه های صبر نیز پیش بینی کننده نمره کل ناامیدی و خرده مقیاس های آن بوده است.
در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان این گونه نتیجه گیری کرد که عوامل شخصیتی از جمله مولفه اخلاقی شخصیت مانند وظیفه گرایی یا وجدان و مولفه های صبر متغیرهای مهمی در پیش بینی ناامیدی هستند. بنابراین در درمان افسردگی و ناامیدی توجه به این دو سازه روانشناختی- اخلاقی با اهمیت است.