سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
حسین نظم فر – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در بحث تمرکز زدایی یکی از پایه ای ترین مباحث مطرح شده لزوم نگرش به بخش های میانی سلسله مراتب سکونتگاه هاست که دراین میان شهرهای میانی توجه ویژه ای را به خودمی طلبند. از این رو هدف این مقاله بررسی وشناخت نقش شهر کازرون در توسعه ی منطقه ای است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی وروش گرداوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای(اسنادی) است . نتایج تحقیق بااستفاده از الگوها وروشهای کمی به لحاظ متغیرهای جمعیتی نشان میدهد که شهر کازرون بالاترین ضریب کشش پذیری جمعیت را در دوره ۶۵-۱۳۵۵ داشته ودر دوره های بعد به کمتر از یک رسیده است.بطوری که بدون در نظر گرفتن این شهر در شبکه شهری استان عدم تعادل بیشتر می شود. شهر کازرون گر چه نتوانسته است از حیث جمعیتی به خوبی ایفای نقش کند،اما الگوهای اقتصادی بیانگر نقش قوی خدماتی وتا حدودی صنعتی این شهر طی دوره های مختلف است وتوانسته است از لحاظ این کارکردها به خوبی به عنوان یک شهرمتوسط کوچک ایفای نقش کند . از طرفی با انتخاب این شهر به عنوان یکی از قطب های توسعه استان در صورت تقویت زیر ساخت ها این شهر میتواند به عنوان مرکز صنعتی وخدماتی برای سکونتگاه های اطراف خود مطرح شود.