مقاله نقش شهرهای میانی در توسعه منطقه ای، مطالعه موردی؛ شهر ایرانشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۲۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: نقش شهرهای میانی در توسعه منطقه ای، مطالعه موردی؛ شهر ایرانشهر
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرهای میانی
مقاله توسعه منطقه ای
مقاله برنامه ریزی منطقه ای
مقاله تعادل فضایی
مقاله شهر ایرانشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادیانی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر در اغلب کشورهای در حال توسعه گرایش برنامه ریزان به تمرکز زدایی فضایی، کاهش نابرابری های منطقه ایی، دوگانگی شهری – روستایی متمرکز شده و منجر به اتخاذ راهبردهای شهرنشینی متفاوتی گردیده است؛ یکی از مهمترین این راهبردها؛ تقویت شهرهای میانی و حمایت از آن ها می باشد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، نقش شهر میانی ایرانشهر در توسعه منطقه ای با استفاده از روش ها و مدل های کمی مانند مرتبه – اندازه، آنتروپی، کشش پذیری، جاذبه، ضریب مکانی مورد ارزشیابی و تحلیل قرار گرفته است. در بررسی صورت گرفته نتایج نشان می دهد که تمرکز جمعیت، امکانات و خدمات اقتصادی – اجتماعی در ایرانشهر بیشتر از بقیه شهرها به خصوص شهرهای کوچکتر در سطح شهرستان است؛ در این صورت راه حل توسعه متوازن منطقه ایی، علاوه توسعه و تقویت شهرهای میانی، استقرار خدمات و امکانات در سایر شهرها و نقاط روستایی پیرامون در سطح شهرستان نیز می باشد. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق توسعه و تقویت شهرهای میانی مانند ایرانشهر می تواند علاوه بر ایجاد تعادل در نظام سلسله مراتبی استان، نقش زیادی در توسعه مناطق پیرامونی این شهر به خصصوص شهرهای کوچک و نقاط روستایی داشته باشد.