سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حوریه تقى زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
حسین نظم فر – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

رشد شهرنشینى در ایران در چهار دهه ى اخیر با شتاب بیشترى صورت گرفته است که موجب بر هم خوردن نظام شبکه شهرى کشورشده است وتمرکز جمعیت در شهرهاى بزرگ مهمترین ویژگى نظام شهرى این دوره مى باشد واین تمرکز جمعیت موجب بر هم خوردن تعادل جمعیتى در مناطق شده است. در سالهاى اخیر یکى از راه حلهاى ارائه شده براى این مسئله ایجاد شهرهاى جدید در اطراف شهرهاى بزرگ براى جذب سرریز جمعیتى است .شهر جدید سهند نیز براى کاهش مشکلات کلانشهر تبریز و همچنین ایجاد تعادل در منطقه احداث شده است. در این مقاله با استفاده از مدل آنتروپى به ارزیابى نقش و تأثیر شهر جدید سهند در ایجاد تعادل منطقه شهرى تبریز پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که احداث شهر جدید سهند با استفاده از مدل آنتروپی در تعادل منطقه ای نقش بسیار نا چیزی دارد وبه اهداف پیش بینی شده در مورد جذب سرریز جمعیت دست نیافته است .از جمله پیشنهادهای این مقاله توسعه شهرهای میانی موجود در منطقه است .