سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شورش آهنگری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)دانشگاه اصفهان(
غفور شیخی – دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه نبود مجاری ارتباط مناسب مردم با مدیران شهری از مشکلات موجود در مدیریت شهری به شمار می رود. پیاده کردن راهبرد استراتژی توسعه شهرها با توجه به پتانسیل درون شهرها تاثیرات به سزایی در اقتصاد شهری و تبادلاتآن در سطح منطقه ای دارد. زیرا این استراتژی به هر میزان جامع و کامل باشد مشارکت های مردمی بهتری را به دنبال دارد. به این استراتژی با یک مدیریت منسجم و کارا در زمینه اقتصاد شهری، مسکن شهری، حمل و نقل و … می تواندست یافت. این مقاله به بررسی علم اقتصاد شهری در شهرهای کشور با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می پردازد.داده ها و اطلاعات مورد استفاده از طریق مطالعات کتابخانه ای بدست آمده و محقق سعی بر آن دارد که مهمترین مشکلات پیش روی مدیریت شهرداری های کشور را مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در زمینه اقتصاد شهری و زیر بخش های آن در شهرداریهای کشور هنوز اقدام قابل توجهی انجام نشده و لزوم بازنگری در سیستم فعلی و توجه بیشتر به این علم، برای پیشبرد اهداف ضروری می باشد.