سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشدساز ههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سیدحسن گلمایی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

طراحی شم عهایی که دارای بارگذاری جانبی هستند به علت حرکت خاک تابع تعدادی از رویکردهای نظری و عددی است. روش اجزای محدود روشی عالی برای بررسی برهم کنش خاک و شمع و همچنین ارزیابی عملکرد شمعی است که به علت حرکت خاکدارای بارگذاری جانبی است. پژوهش کنونی نتایج تحلیلی منتشر شده و موارد تاریخی را دربرم یگیرد. در این بررسی محیط اجزای محدود دوبعدی برای شمع منفردی که کرنش مسطح غیرخطی دارد مد لسازی شده است. به این ترتیب شمعی که در مجاورت یکخا کبرداری قرار داشت با شمعی که در دامنه یک شیب لغزنده برای جلوگیری از ریزش خاک به داخل مخزن سد واقع شده بود، موردمطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، شمعی که در مجاورت خا کبرداری قرار داشت حداکثر لنگر خمشی درست در وسط قسمت میانی اتفاق خواهد افتاد. در مورد بعدی برای شمعی که در شیب واقع شده بود، محاسبات تغییر شکل از مدل اجزای محدود اندکی بیش ازمقدار واقعی به دست آمد.