مقاله نقش شفافیت اطلاعات در تبیین رابطه بین حمایت سیاسی دولت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حسابداری مدیریت از صفحه ۵۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: نقش شفافیت اطلاعات در تبیین رابطه بین حمایت سیاسی دولت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمایت سیاسی دولت
مقاله شفافیت اطلاعات
مقاله عملکرد شرکت
مقاله متغیر واسطه
مقاله روش حداقل مربعات دو مرحله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش شفافیت اطلاعات در تبیین رابطه بین حمایت سیاسی دولت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پانلی، با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۲، نشان داد بین حمایت سیاسی دولت و شفافیت اطلاعات، رابطه معنادار و منفی وجود دارد اما حمایت سیاسی دولت و شفافیت اطلاعات رابطه معنا داری با نسبت بازده دارایی ها ندارند و زمانی که نسبت Q توبین، به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته می شود، بین حمایت سیاسی دولت و عملکرد شرکت، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین در رابطه بین حمایت سیاسی دولت و نسبت Q توبین، متغیر شفافیت اطلاعات، دارای نقش واسطه ای است. به عبارت دیگر، حمایت سیاسی دولت منجر به کاهش شفافیت اطلاعات می شود، و شفافیت پایین اطلاعات به نوبه خود، منجر به بهبود عملکرد شرکت (نسبت Q توبین) می گردد.