سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر ابراهیمی مدیسه – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- مدیریت کشاورزی، اهواز
احمدرضا عمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه مدیریت کشاورزی، شوشتر، ایران
ابراهیم فتاحی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، گروه خاکشناسی، بهبهان، ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق نقش شرکت در کلاس‌های آموزشی و ترویجی بر دانش فنی در زمینه‌ حفاظت از مراتع در بین مرتعداران شهرستان بهبهان می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق با تعداد ۲۳۰۰۰ نفر کلیه بهره‌برداران شهرستان بهبهان می‌باشند که تحت عنوان بهره‌برداران از مراتع از آن‌ها یاد می‌شود، این تحقیق در سال ۸۹ صورت گرفته است. تعداد حجم نمونه بر اساس جدول کرجی و مورگان ۳۲۰ نفر می‌باشند. بر اساس مشخصات جامعه از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد. برای گردآوری دادها از پرسشنامه استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه از پانل متخصصان و به منظور تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب حاصل برای تمام بخش‌های پرسشنامه ۸۰/۰ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی (میانگین، میانه، نما، واریانس و انحراف معیار) و ضریب همبستگی، از آماره‌های تحلیلی شامل رگرسیون چندگانه و آزمون‌های ناپارامتری اسپیرمن و کای‌اسکویر استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که یک رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بین سابقه‌کار بهره‌برداران، آگاهی بهره‌برداران، شرکت در کلاس‌های آموزشی، نگرش بهره‌برداران و سطح تحصیلات در سطح ۰۱/۰ و همچنین محل سکونت در سطح ۰۵/۰ با به مراتع وجود دارد. علاوه براین، نتایج حاصل از رگرسیون به شیوه Enter به طور تعاملی توانایی تبیین ۴/۵۳% تغییرات متغیر وابسته را دارا می‌باشد.