سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا جیحونی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
محمدکریم معتمد – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
حمید دویستی – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسحاق خسروپناه – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

چکیده:

صنعت دام به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های کشاورزی و تامین کننده مواد غذایی پایه یعنی شیر- گوشت و سایر تولیدات در سطوح داخلی و خارجی اهمیت ویژه ای دارند که باید به ابزار رشد و توسعه دهنده آن از جمله شرکت تعاونی های دام توجه خاصی شود.هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شرکت های تعاونی دامداری در ترویج و آموزش امور دام در استان همدان است. که در سال ۸۹-۹۰ انجام گرفت .این تحقیق از نوع توصیفی و علی مقایسه ای بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق آلفای کرانباخ ۸۵% تعیین گردید، استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در برگیرنده ۳۰۰ نفر از دامداران، شامل ۱۵۰ نفر از اعضای تعاونی تولید و ۱۵۰ نفر از اعضای افراد غیر عضو در استان همدان بوده است. تجزیه و تحلیل این داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است و در بخش آمارتوصیفی به توصیف داده ها پرداخته می شود و ودر بخش آمار تحلیلی با استفاده از آزمون فی رابطه بین شرکت در کلاس های ترویجی و عضویت درشرکت تعاونی سنجیده می شود و با استفاده ازآزمون کرامر رابطه بین( سن دامداران ، سطح سواد دامداران ،تعداد دام دامداران و….) افراد عضو و غیر عضو شرکت تعاونی با شرکت در کلاس های ترویجی بررسی می شود