سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهرداد قنبری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
وحید شهبازی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی)،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

برای بهره برداری از دانش پول هزینه می شود درحالیکه فرایند خلاقیت و نوآوری از دان شتولید شده پول و ثروت می آفریند و باعث توسعه فناوری نوآوری و اقتصاد میگردد موضوع این مقاله عبارت است از استراتژی شخصی سازی مدیریت دانش نقطه ی شروع و استارت خلاقیت ونوآوری هدف کلی این مقاله بیان مفهومی استراتژی شخصی سازی دانش ضمنی مدیریت دانش و روابط معنی دار بین مفاهیم مدیریت دان شو خلاقیت و نوآوری درسازمان ها می باشد دراین مقاله ضمن بیان ایده آل ترین مدل مدیریت دانش مدل نوناکا و تاکوچی به بررسی رابطه بین دان شضمنی با خلاقیت و نوآوری پرداخته می شود نتایج این بررسی نشان میدهد که دانش ضمنی نقطه شروع و استارت خلاقیت و نوآوری است نوناکا و تاکوچی ۱۹۹۵ برای مدیریت دانش دو استراتژی شخصی سازی و رمزگذاری را بیان کردند به اعتقاد آنها انتخاب یک استراتژی به معنی نفی استراتژی دیگر نیست بلکه تمایز این دو استراتژی فقط به شناخت بیشتر راهبردهای مدیریت کمک می کند تا بتوان به خلاقیت ونوآوری رسید