سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید ابوالحسن موسویان – ساری- اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران کارشناس حمل و نقل

چکیده:

حمل و نقل پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی با سایر بخشهای اقتصادی داشته و به جهت نقش آن در توسعه، همواره اهمیت ویژهای داشته است. با این همه، آثار ناخواستهای چون افزایش غیرمنطقی مصرف انرژی به همراه دارد. نقش حیاتی انرژی و وابستگی جوامع امروزی به آن، دغدغه کنونی محدودیت منابع را به همراه آورده است. بدین ترتیب این امر میتواند با بهکارگیری سامانه ها و فن آوریهای نوین برای بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد زیرساختهای انرژی مؤثر واقع شوند. یکی از فن آورهای نوین که در حمل ونقل مطرح شده و میتوان به منظور ایجاد زیرساختهای انرژی نام برد، به کارگیری سامانه ها و شبکه های هوشمند حمل و نقل است. در راستای همین امر، بسیاری از راهکارهای سامانه های حمل و نقل هوشمند میتواند در زمینه ایجاد زیرساختهای انرژی موثر باشد. این روشها ازطریق هماهنگیهای موجود موجب هم افزایی اثرات آنها در راستای ایجاد زیرساختهای انرژی میگردد. بنابراین با ایجاد شبکه های هوشمند و استفاده از فن آوری نوین میتوان مشکلات مختلف از جمله به هدر رفتن انرژی را برطرف کرد. در نتیجه چگونگی مصرف انرژی در سامانه های حمل و نقل تاثیر به سزایی در صرفه جویی مصرف انرژی در کشور دارد. بنابراین، توجه ویژه به شبکه های هوشمند حمل و نقل و به کارگیری موثر آن، اهمیت به سزایی در بهبود مصرف در شبکه های حمل و نقل و ایجاد زیرساختهای انرژی خواهد داشت.