مقاله نقش شاخص های فعالیت بدنی بر اختلالات قاعدگی دختران ورزشکار دانشجو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۰ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: نقش شاخص های فعالیت بدنی بر اختلالات قاعدگی دختران ورزشکار دانشجو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات قاعدگی
مقاله فعالیت بدنی
مقاله ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرنشان اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: صالح زاده کریم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانیان بهلول
جناب آقای / سرکار خانم: شرابیانی سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: شیرپور سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات دستگاه تولید مثل در بین ۷۹-۶ درصد از زنانی که درگیر فعالیت های ورزشی هستند، رخ می دهد. علی رغم اینکه اختلالات قاعدگی در بین دختران دانشجوی ورزشکار وجود دارد، مطالعات محدودی در مورد آن و عوامل ورزشی تاثیرگذار بر آن وجود دارد. اختلالات قاعدگی دارای طیف وسیعی می باشند و حتی برخی از آنها می توانند منجر به مشکلات ناباروری شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش شاخص های فعالیت بدنی بر اختلالات قاعدگی دختران ورزشکار دانشجو انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۲۴۶ نفر از دانشجویان ورزشکار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه مشخصات فردی، مشخصات شاخص فعالیت بدنی و اطلاعاتی پیرامون وضعیت قاعدگی، توسط پژوهشگر جمع آوری و اطلاعات آن از طریق روش های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۴) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین حجم فعالیت (تعداد ساعت فعالیت در یک هفته) و اختلال قاعدگی (منوراژی، متروراژی و پلی منوره) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت (
p<0.05)، ولی بین اختلالات قاعدگی و نوع رشته ورزشی، تعداد دفعات و مدت فعالیت ارتباط آماری معنا داری مشاهده نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: انجام تمرینات ورزشی با حجم بالا می تواند منجر به خونریزی های نامنظم رحمی از قبیل خونریزی طولانی یا شدید (منوراژی)، خونریزی بین قاعدگی و نامنظم (متروراژی) و خونریزی مکرر (پلی منوره) در دختران دانشجوی ورزشکار شود.