سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منیژه آریایی –
افشین صرافی نژاد –
جمیله کوتی –
زهرا مهدی پور –

چکیده:

مرگ نزدیک به صدهزار نفر بیمار درهرس الدراثر خطاهای پزشکی عاملی است که محرک تحقیقات زیادی در زمینه علل و روشهای پیشگیری از این خطاها بوده است خطاهای پزشکی درهرمرحله ای از فرایندهای مرتبط با درمان بیمار ممکن است روی دهند از مهمترین عوامل بروز خطاهای پزشکی مشکلات ناشی از اشتباه درتجویز دارو و یا تداخل های دارویی است و سیستم های پشتیبان تصمیم درپزشکی از جمله هشداردهنده ها و یادآورنده ها و برخی سیستم های دیگر مبتنی بررایانه می توانند بصورت موثر درکاهش این قبیل خطاها موثر باشند اما دیدگاه کادردرمانی دررابطه با کاربردی بودن این قبیل راه کارها برای کاهش خطاها نیز اثر مهمی درپذیرش به کارگیری آنها درنظام درمان دارد که درپژوهش حاضر به بررسی دیدگاه های پزشکان و پرستاران شاغل دربیمارستان های اموزشی کرمان دراین زمینه پرداخته شده است. خطاهای پزشکی از مهمترین علل مرگ و میر وعوارض ناخواسته دارویی می باشند که بارعاطفی و جسمی قابل توجهی را متوجه بیماران و خانواده ایشان می کنند با استفاده از فناوری های مبتنی برکامپیوتر و انفورماتیک پزشکی به ویژه سیستمهای پشتیبان درتصمیم بالینی اعم از هشداردهنده یا یادآورنده یا ثبت کامپیوتری دستورات می توان از بروز خطاها تاحدود زیادی جلوگیری کرد.