سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

غلامحسین پاشازاده –
میرمصطفی سیداشرفی –

چکیده:

درچنددهه اخیر با گسترش روزافزون شهرها میزان جرایم شهری نیزروبه فزونی نهاده است رشد جمعیت و به موازات آن افزایش بی رویه جرم و جنایت دراکثرشهرهای جهان منجر به تشکیل کانونهایی درمحدوده های شهری شده که دارای اهداف مجرمانه بوده و تعداد جرایم بیشتری نسبت به سایر مناطق شهری هستند بدین ترتیب اندیشمندان و جرم شناسان را به تفکر و چاره چویی برای مقابله با بزه کاری درحوزه هیا شهری سوق داده است از این رو شناسایی و تحلیل مکانی این کانونها ضروری بوده و استفاده از فناوری های نوین از جمله سیستم های اطلاعات جغرافیایی به اجرای قانون درمورد جرایم کمک کرده و منجر به تولید نقشه هایی می گردد که تمامی الگوهای جرم را نشانمیدهد این نقشه ها تشخیص الگوهای مکانی زمانی بزهکاری را تسهیل کرده و این امکان را برای مسئولین انتظامی فراهم می آورد که گرایش مجرمین به انواع بزه درحوزه های مختلف جغرافیایی را تشخی صدهند و براساس این الگوها شرایط نیروها و تجهیزات خود را سازمان دهی نمایند.