سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا محمودی درخش – دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی د
رحمت اله رحیمی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و معاون دفتر آموزش و ترویج تعاون

چکیده:

تقریباً تمام صاحبنظران معتقدند که طراحی و اجرای فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات در برنامه های توسعه پایدار اقتصادی و سیاسی کشورها نقش مهمی ایفاء می کند.تهیه شده است نگارندگان با « نقش سیستم های اطلاعاتی در تدوین برنام ه آموزش تعاونی ها » در مقاله حاضر که تحت عنوان ارائه مباحثی در خصوص : تعریف اطلاعات، سیستم های اطلاعات و انواع آن، شیوه های جمع آوری اطلاعات، نقش اطلاعات و پژوهش در برنام هریزی آموزشی، تصمیم گیری، ارزیابی اثربخشی آموزشe- learning سعی دارند ضمن بیان تاریخچه نهضت تعاون و جایگاه تعاونیها در کشور، نقش سیستم های اطلاعاتی را در تدوین برنام ه آموزش تعاونی ها را نیزکه امروزه در عداد مؤسسات اقتصادی ، اجتماعی خودجوش و مؤثر در توسعه همه جانبه کشورها به شمار می روند را تبیین نموده و توجه سیاست گذاران بخش تعاون کشور را به این موضوع معطوف دارند.