سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریدون بابائی اقدم – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه جغرافیا
حسن محمود زاده – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
رویا صیامی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از عمده ترین اهداف و مقاصد علم و هنر برنامه ریزی شهری، ایجاد آرامش و امنیت در محیط شهری می باشد با مرور زمان و فرآیند تمرکز جمعیت های انسانی در سکونتگاههای شهری، این امر اهمیت دوچندانی را پیدا می کند لذا با گسترده و پیچیده شدن جوامع، موضوع امنیت، ابعاد گسترده و پیچیده ای به خود گرفته است. استفاده از برخی تکنیک های جغرافیایی نظیر سیستم های اطلاعات جغرافیایی، اهمیت شگرفی را هم در شناخت وضع موجود شهرها از ابعاد عوامل تأثیر گذار بر امنیت و هم از بعد تحلیل عوامل و شبیه سازی الگوهای آتی خواهد داشت که در نهایت تأمین کننده برخی بنیان های اساسی برنامه ریزی شهری از جمله تثلیث گدسی(اندیشمند برجسته قرن بیستم، سرپاتریک گدس) باشد. این مقاله با هدف نیل به شناخت در راستای پیشگیری قبل از درمان در حوزه امنیت شهری با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شده است. روش مورد استفاده در این مقاله، بررسی مبانی نظری کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ادبیات موضوعی تحقیق می باشد که با تلفیق آن با مطالعات موردی و میدانی می تواند کارآمدتر گردد. یافته های تحقیق حاضر حاکی از آن است که از طرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی کمک شایانی برای افزایش کارایی تحقیقات پلیس و پیشگیری از جرم بوده و از سوی دیگر، پایگاههای اطلاعات جرم که با استفاده از GIS تشکیل می شود و یکی از محصولات آن نقشه سازی جرم است، باعث ایجاد تعامل و همکاری جدید و ویژه ای بین نیروی انتظامی و مردم می شود.