سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر محمدمرادی – استاد، گروه مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرس
فرامرز پارسی – مربی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
ساناز جعفرپورناصر – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی، دانشگاه عل

چکیده:

از آنجا که توسعه و رشد شهرهای تاریخی ایران و فلات آسیای مرکزی در ارتباط مستقیم با عملکرد بازار بوده، همواره این عنصر بنابرعوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی در مسیر پویائی و تداوم حیات شهری نقشی تأثیرگذار را بر عهده داشته است. در عصر حاضر با نمود شاخصههای شهرسازی مدرن، بافتهای تاریخی ارزشمند شهری بالاخص محدودههای واقع در پیرامون بازارها با فرسودگیعملکردی و کالبدی مواجه گشتند که این امر منجر به سوق یافتن نهادهای مدیریت شهری به در پیش گرفتن برنامههای نوسازی و بهسازی شد. از این رو تحقیق حاضر با پرداختن به نوسازیهای صورت گرفته طی دو دهه اخیر در پیرامون بافت تاریخی بازار تبریز از دید سیاست گذاریهای کلان مدیریتی، تأثیر آن را بر فرایند توسعه پایدار مجموعه بازار مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه بااستفاده از روشهای تحقیقی تحلیل محتوا و کتابخانهای به صورت موردی در سه حوزه بر روی پروژههای احیای بافت غرب بازار تبریز، طرح بهسازی و نوسازی مجموعه صاحب الامر (شمال بازار) و طرح بهسازی و نوسازی پیرامون مسجد کبود، انجام شده است. نتایج حاصل از پردازش اطلاعات بیانگر این امر است که به دلیل عدم انطباق مداخلات صورت گرفته در بافت با قوانین و منشورهای مرتبط با حفاظت از مناطق شهری تاریخی و راهبردهای ذکر شده در طرح محور تاریخیفرهنگی تبریز، با رکود مواجه بوده و در مسیر توسعه پایدار قرار نگرفته است