سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید سجادیان – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، سه گوش، دانشکده ادبیات و عل

چکیده:

در برنامه ریزی بمنظور مقاوم سازی توجه و دستیابی به دو کیفیت،مقدمات ضروری و اساسی برنامه ریزی است. طرح و اشراف بر مباحث سازه ای مقاوم سازی یک مرحله و در مرحله بعد، تعیین حجم و کیفیت گروه های هدف در تغییر کیفی مورد نظر است.
بررسی نقش سیاستگذاریهای اقتصادی بر پایین بودن سطح استاندارد ساخت و سازز در ایران و شناسایی گروه های هدف چه در جهت مقاوم سازی چه در جهت تحقق بهسازی لرزه ای مسئله اصلی این تحقیق است.
بنابر فرضیهاین تحقیق بر مبنای تعیین حجم گروه های هدف، توزیع جغرافیایی نامتناسب ثروت و درآمد گروههای جمعیتی قابل توجهی را به سوی ساخت بناهای غیر استاندارد و غیر مقاوم سوق می دهد.
به منظور ازمودن فرضیه مورد نظر در این پژوهش با توسل به روش کتابخانه ای و بنابر نتایح بدست امده از پژوهش گستره قابل توجهی از گروه های مشمور که به دلیل فرضیه مطرح شده در این تحقیق در حاشیه اقتصادی قرار گرفته اند به ترتیب زیر شناسایی و تفکیک گردید.
۱ بر مبنای فرضیه مطرح شده و استمرار آن حجم قابل توجهی از گروه های درآمدی متوسط جامعه به سمت متوسط پایین افت نموده و از انجایی که درچنین شرایط اقتصادی بخش قابل توجهی از سبدخانوار اختصاصبه بخش مسکن می یابد مباحث اساسی در نگهداری، اصلاح و تعمیر ساختمان تحت تاثیر اقتصاد وضعف خانوار قرار گرفته و موجب پایین بودن عمر ساختمان، تزتزل بنا و در نهایت بالارفتن تقاضا برای مسکن و کمبود عرضه مسکن شده و این دور باطل مانعی در حجم و کیفیت قابل توجه در تحقیق برنامه ریزی مقاوم سازی خواهد بود.
۲ بنابر توزیع نامتناسب ثروت و درآمد و بدنبال سیاستگذاری های نامناسب افول ثروت، جمعیت، همیاری و مدیریتمیان گروهی در روستاها حجم وسیعی از بناهای غیر استاندارد، تخریبی و غیر مقاوم را به آمار بناهای غیر استاندارد تخریبی و غیر مقاوم را به آمار بناهای غیر استاندارد و قدیمی که به سوی تخریب پژمردگی است اضافه می نماید.
۳ بنابر توزیع نامناسب درآمد بر مبنای ریشه های اقتصادی گروهی در گستره ای وسیع و قابل توجه در حاشیه اقتصادی، اجتماعی و هویتی قرار گرفته که اصولا ساخت و ساز اینگونه گروه ها در مناطق تحت عنوان زاغه نشینی، آلونک نشینی، کلبه نشینی و حاشیه نشینی نه تنها دارای هیچگونه هویت حقوقی و قانونی نیست بلکه موجب ایجاد مناطقی که بدون هیچگونه استدلالی، مکانیابی، طرح ساخت، نظارت بر ساخت جمعیت انبوهی را با کیفیت صرفا سرپناهی در خودجای میدهد.
در این تحقیق بر نقش اقتصاد درمبحث مقاوم سازی تاکید گردیده و از سویی نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی مقاوم سازی در تعیین حجمو کیفیت گروه های هدف بکار بردهش ود.
خلاصه انکه بنا بر مطالب معلوم شده این پژوهش در برنامه ریزی مقاوم سازی این تحقیق از نوع بنیادی – کاربردی است.
در این تحقیق بمنظور تحقق اهداف مقاوم سازی در سطح جامعه بر مبنای حجم گسترده و کیفیت درآمدی پایین گروههای مورد نظر، حمایت اقتصادی و هدایت دولت را به عنوان حامی گروه های فقیر و ضعیف در کوتاه مدت و در بلند مدت استقرار توزیع متناسب درامد و ثروت در جامعه را توصیف می نماید.