سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اعظم فاخری – دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ساری
حکیمه قنبری – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

رشد شهری در سرتاسر دو دهه آینده حتمی و اجتنابناپذیر است. این رشد عمدتاً در کشورهای کمتر توسعه یافته اتفاق خواهد افتاد واین امر نوعی چالش را برای برنامه ریزان و مدیران شهری در پی خواهد داشت. بااین ذهنیت، مقاله حاضر به بررسی بعضی از راه هایی می پردازد که برنامه ریزان شهری می توانند از پیشرفت های اخیر در تکنولوژی سنجش از دورRemote Sensing و سیستم اطلاعاتجغرافیایی GIS) برای پاسخگویی به چالش مذکور استفاده کنند. این بحث به چهار بخش تقسیم می شود. بخش اول ماهیت مسائل مورد بحث را بررسی می کند. بخش دوم پتانسیل سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی را برای کمک به حل این مسائل مورد بحث آزمون می کند. بخش سوم بعضی از یافته های سه مطالعه موردی را درباره نواحی عملکردی متباین در حوزه برنامه ریزی شهری ارائه می کند. بخش نهایی نیز با دورنمایی از توسعه پایدار شهری و اجرای آن در سطح محلی به پایان می رسد