سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعاد معرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
ایوب مرادخانی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

در طراحی مجموعه هایی که ساکنین آینده آنها مشخص نیستند معمولا مطالعه جمعیتهای با ویژگیهای فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه تعیین کننده نیازهای ساکنین آیندها ست سازگاری و هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهای کالبدی می تواند منجر به طراحی محیطهای مسکونی شود که وقوع رفتارهای درخور آداب زندگی جمعی و سنت سکونت ساکنین را تشویق نماید این مقاله به ارایه درک درست و جامع از سلسله مراتب عرصه های جمعی و خصوصی با رویکرد تعاملات اجتماعی و ایجاد خلوت می پردازد به عبارتی دیگر با آگاهی و شناخت این عرصه ها می توان فضاهایی متناسب در جهت تعاملات ساکنین در فضاهای مسکونی از لحاظ کالبدی شناسایی در طراحی معماری لحاظ کرد.دراین مقاله که بروش تحقیق تحلیلی توصیفی انجام گرفته است مباحث درمورد ارتباط بین رفتار انسان محیط کالبدی و اهمیت شناخت این ارتباط برای مقاصد طراحی به دلیل ایجاد یک چارچوب کلی برای تحلیل رابطه انسان با میحط ارایه شده است