مقاله نقش سلامت عمومی در رضایت شغلی، مطالعه موردی در یک کارخانه تولید نئوپان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۳۰ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: نقش سلامت عمومی در رضایت شغلی، مطالعه موردی در یک کارخانه تولید نئوپان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومی
مقاله رضایت شغلی
مقاله تولید نئوپان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابیان فردین
جناب آقای / سرکار خانم: فلکی سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: سیدفضلی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلامت عمومی می تواند به وسیله فاکتورهای شغلی تحت تاثیر قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی نقش سلامت عمومی در رضایت شغلی کارگران کارخانه نئوپان خلخال می باشد.
روش کار: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی و مقطعی بوده که در آذر ماه سال ۱۳۹۱ انجام شده است. محیط پژوهش کارخانه نئوپان خلخال و جامعه پژوهش ۹۸ نفر از کارگران شاغل در شیفت های مختلف کارخانه بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه استاندارد (JDI-55) بود. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و شاخص های آمار توصیفی و محاسبه ضریب همبستگی انجام شد.
یافته ها: بین سلامت عمومی و رضایت شغلی همبستگی معنی دار و مثبت وجود داشت (p<0.00001). همبستگی بین سلامت عمومی و رضایت شغلی در محیط کار (p<0.0001)، حیطه سرپرست (p=0.006)، حیطه همکاران (p=0.002)، حیطه فرصت های ترفیع (p=0.011) و حیطه شرایط محیط کار (p=0.004) مثبت و معنادار بوده در حالی که با حیطه پرداخت ها (p=0.092) بدون همبستگی بود.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین سلامت عمومی و رضایت شغلی کارگران، بر لزوم فراهم نمودن ایمنی و استاندارد محیط کار، فرصت ترفیع بموقع و مناسب، بهبود شرایط محیط کار تاکید می‎ گردد.