سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد صدرائی جواهری – دانشگاه شیراز
معصومه هادی زادگان – دانشگاه شیراز

چکیده:

آنچه دراقتصاد امروز مورد توجه است ساختاراقتصادی متکی بهدانش و آگاهی آن است درجهان رقابتی آنچه بنگاه ها درنتیجه اقتصادهای کلان را پیشتاز می کند توجه به دانش و نوآوری است باتوجه به شکاف عمیق فناوریهای نو درمیان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI یکی از راه های انتقال فناوریهای نو به کشورهای درحالتوسعه میباشد و ازاین طریق این کشورها درجریان نوآوریها قرارمیگیرد و باعث گسترش نوآوری درصنایع کشورهای درحال توسعه میگردد دراین مقاله درابتدا به تبیین مبانی نظری و مطالعات انجام شده پرداخته میشود سپس با توجه به داده های پانل مربوط به صنایع ایران دردوره زمانی ۸۶-۷۶ تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسعه فناوری ورود تکنولوژی برافزایش تولید درصنایع بررسی خواهد شد.