سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمید جلالیان – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
غفور صالح – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

گردشگری روستایی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است. این فعالیت با توجه به سرمایه های طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها، می تواند نقش مؤثری در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی ایفاء نماید. این پژوهش با اهداف شناسایی سرمایه های طبیعی و فرهنگی نواحی روستایی و نقش آنها در توسعه گردشگری پایدار تدوین شده است. بدین منظور، با استفاده از رو شهای اسنادی و میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، و تهدیدها به شیوهSWOTراهبرد مناسب توسعه گردشگری در مناطق روستایی دهستان قوری قلعه (در شهرستان روانسر) بررسی و ارائه شده است. بررسی توانایی های این منطقه در زمینه گردشگری حاکی از این واقعیت است که دهستان قوری قلعه به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص واقع شدن در محور گردشگری کرمانشاه- روانسر- جوانرود- پاوه- مریوان، داشتن آب وهوای دلپذیر، بهر همندی از سرمایه های طبیعی و فرهنگی متنوع، شرایط بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری دارد. موانع اساسی وضعف عمده در راه رسیدن به این هدف به ضعف مدیریتی و کمبود زیرساخت ها و امکانات اقامتی و رفاهی بر می گرد د که درصورتبرنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت استفاده بهینه از سرمایه های طبیعی و فرهنگی می توان زمینه های توسعه گردشگری پایدار در منطقه را فراهم نموده و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد.