سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی جوکار – مدرس وعضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

در عصر داناییمحوری، مدیریت دانش به مهمترین وظیفه سازمانهایی تبدیل شده که بهدنبال استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند وناملموساند. اجرای موفقیتآمیز پروژههای مدیریت دانش در سازمان به ایجاد زمینهها و شرایط مناسب و تقویتکنندهای نیاز دارد. یکی از عواملی که میتواند نقش بسیار موثری در تسهیل انجام موثر اقدامات مدیریت دانش داشته باشد، زیرساخت انسانی-اجتماعی است. از این رو در این مقاله نقش سرمایه اجتماعی در تسهیل اقدات مدیریت دانش در سازمان تشریح و بررسی میشود که این سرمایه سازمانی چگونه میتواند رفتارهای توانمندساز مدیریت دانش را در سازمان تقویت کنند. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل ۲۵۰ نفر مدیران و کارشناسان صنایع هوافضای ایران است که با نمونهگیری تصادفی انجام شده، ۱۵۲ نفر آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ابعاد مورد بررسی سرمایه اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر تسهیل اقدامات مدیریت دانش در سازمان دارد. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه میشود