سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد گودرزوندچگینی – گروه مدیریت دولتی
سجاد صالحی کردآبادی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

چکیده:

درعصرحاضر و دراقتصاد دانشی برخلاف اقتصادصنعتی عامل انسانی و اجتماعی جز مهمترین دارایی های سازمانی محسوب میشود و موفقیت بالقوه سازمان ها ریشه درقابلیت اجرایی آنها دارد درهمین راستا کارآفرینی سازمانی نیز درتکیه برتوسعه محصولات و خدمات جدید نوآوری درمحصولاتو خدمات و همچنین ایجاد واحدهای جدید کاری درعرصه سازمانی دارد درنهایت خواهد توانست مزایای رقابتی پایدار را برای سازمان ها به ارمغان آورد براین اساس هدف اصلی این پژوهش همانا مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی درشرکت های دولتی استان گیلان است جامعه آماری این تحقیق شامل ۳۲۳ نفر از مدیران شرکت های دولتی بودکه با توجه به نمونهگیری صورت گرفته ۱۸۱ نفر از این تعداد به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج بیانگر آن استکه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن که شامل بعد شناختی و بعدساختاری است با کارآفرینی سازمانی رابطه ای مثبت مستقیم و معنادار وجود دارد.