سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کاظم منافی شرف آباد – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
مهدی سبحانی نژاد – دانشیار دانشگاه شاهد
حشمت اکبرزاده میرزانق – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

هدف اساسی مقاله حاضرتبیین نقش سرمایه اجتماعی سازمانی درنوآوری سازمانی می باشند که به شیوه توصیفی و ازنوع تحلیل اسنادی انجام شده است دراین ارتباط کلیه اطلاعات و منابع مربوط به موضوع گردآوری شده و به شیوه کیفی به ارایه یافته های پژوهش پرداخته شده است نتایج اصلی پژوهش نشان داد امروزه نوآوری سازمانی به عنوان یک پدیده اجتماعی درنظر گرفته شده است که درشبکه های روابط اجتماعی شکل میگیرد به بیان دیگر درحال حاضر سرمایه اجتماعی به عنوان یک مشخصه اجتماعی باعث بروز خلاقیت ایده پروری و تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیرمی شود سرمایه اجتماعی حداقل از دوطریق برفعالیت های نوآورانه درسازمان تاثیر میگذارد نخست اینکه نوآوری مستلزم همگرایی دانشهای متنوعی است که به اعضای مختلف سازمان تعلق دارند که سرمایه اجتماعی این همگرایی را فرهم می کند دیگر اینکه سرمایه اجتماعی ازطریق افزایش و ترغیب همکاری و هماهنگی بین افراد وواحدهای مختلف سازمان نوآوری را تسهیل می نماید.