مقاله نقش سرمایه های فکری در عملکرد سازمانی، مطالعه موردی در شرکت پخش پگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: نقش سرمایه های فکری در عملکرد سازمانی، مطالعه موردی در شرکت پخش پگاه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه انسانی
مقاله سرمایه ساختاری
مقاله سرمایه ارتباطی
مقاله عملکرد سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیراندیش مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی جهرمی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت ها باعث شده است تا مزیت رقابتی آنها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آنها نباشد. آن چیزی که امروزه این شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید اداره اثربخش دانش و نیز تاکید مستمر بر عوامل کلیدی دارایی های دانشی نظیر سرمایه های فکری آنهاست. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه های فکری در عملکرد سازمانی در شرکت پخش پگاه می پردازد. سوال اساسی تحقیق عبارتست از اینکه آیا میزان بالای سرمایه های فکری در سازمان به سطوح بالای عملکرد سازمانی منتهی می شود. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه حضوری بوده و از روش توصیفی میدانی استفاده شده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که سرمایه های فکری تاثیر قابل ملاحظه ای بر عملکرد سازمانی شرکت پخش پگاه دارند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی برای مدیران در جامعه آماری ارائه شده است.