سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن بالاگر – رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،اهر،ایران
مصطفی قربان موحد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،باشگاه پژوهشگران جوان،اهر،ایران

چکیده:

برنامه های عمرانی گوناگونی که باهدف توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور ، تاکنون تدوین گردیده است، به طور اصولیجملگی دارای زیربنای متکی به توسعه منابع آب بوده اند . ازاین رو توسعه بهره برداری از منابع مختلف آب در اولویت نخستبرنامه های عمرانی قرار داشته و تامین آب عاملی برایدستیابی به آرماای رشد گردیده، رشدی که فقر زدائی، قطعوابستگی، ایجاد عدالت اجتماعی، رفاه و سرافرازی را بهارمغان داشته است. که توسعه بخش کشاورزی در ایران به عنوانیکی از اهرمهای پیشرفت اقتصادی بشمار می رود و دراین راستااین پیشرفت با موانع مهمی چون: افزایش جمعیت، بالاتر رفتنسطح بهداشت، محدودیت منابع آب شیرین، برداشت بیش از حد ازآبهای زیرزمینی و سرانجام هجوم جبهه های آب شور به شیرین، مواجهاست. که ضرورت احداث سدهای مخزنی را در اولویت کارهایعمرانی قرار می دهد. در این مقاله به معرفی سد ستارخان واهمیتی که این سد برای تأمین نیاز آبی منطقه دربردارد موردمطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد : سدستارخان دارای هسته رسی نفوذناپذیر بوده و ظرفیت مخزنی آنبرابر ١٣١ میلیون متر مکعب می باشد که بزرگترین سد محسوب میشود. که به صورت سه منظوره در جهت تأمین آب کشاورزی، مشروبو صنعتی بکار می رود.