مقاله نقش سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۱۲۴ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: نقش سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتوانی های یادگیری
مقاله بهزیستی روان شناختی
مقاله سبک های دلبستگی
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر، بررسی ارتباط سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی با بهزیستی روان شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری بود. این مطالعه با تعداد نمونه ۴۰ نفر (۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر) از دانش آموزان دوره راهنمایی (کلاس سوم راهنمایی) مبتلا به ناتوانی های یادگیری که به طور تصادفی از بین مدارس راهنمایی شهرستان اردبیل انتخاب شدند، انجام شده است. در این پژوهش دانش آموزان مبتلا پس از شناسایی، پرسش نامه های پژوهش (پرسش نامه دلبستگی هازن و شیور، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ۵۴ سوالی ریف و پرسش نامه کیفیت زندگیSF-36 ) را تکمیل کردند. نوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بوده است. داده های پژوهش با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین دلبستگی ایمن با بهزیستی روان شناختی مبتلایان به ناتوانی های یادگیری رابطه معنادار و مستقیم و بین سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا اجتنابی) و بهزیستی روان شناختی مبتلایان به ناتوانی های یادگیری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. یافته های این مطالعه شواهدی بر پایین بودن بهزیستی روان شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری فراهم می کند. بنابراین لازم است جهت بالا بردن بهزیستی روان شناختی نوجوانان مبتلا برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.