مقاله نقش سبک های تفکر در خلاقیت دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۵۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: نقش سبک های تفکر در خلاقیت دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک تفکر
مقاله خلاقیت
مقاله دانشجویان کشاورزی
مقاله دانشگاه رازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی دارابخانی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: آگهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شیری نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی مصیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: امروزه تربیت دانشجویان خلاق و نوآور در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، بسیار اهمیت دارد و شناسایی سبک های تفکر افراد از عوامل مهم و کلیدی برای ایجاد خلاقیت و شناخت افراد خلاق به شمار می رود.
هدف: این پژوهش به منظور بررسی نقش سبک های تفکر در خلاقیت دانشجویان رشته های کشاورزی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشته های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بودند (N=275)، که تعداد ۱۴۷ نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند.
روش: ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید (a=0.7). تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس.اس انجام شد.
یافته ها: نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که بین سبک های تفکر دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معناداری در سطح یک درصد بین سبک های تفکر دانشجویان با خلاقیت آنها وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه توام نشان داد که ۶۶٫۳ درصد از واریانس خلاقیت دانشجویان توسط سبک های تفکر آنها تبیین می گردد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق سبک تفکر آنارشی دارای بیشترین سهم مثبت و معنادار در پیشگویی میزان خلاقیت جامعه آماری مورد مطالعه می باشد.