مقاله نقش سبک دلبستگی و کانون کنترل سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: نقش سبک دلبستگی و کانون کنترل سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله سبک های دلبستگی
مقاله کانون کنترل سلامت
مقاله رفتارهای خودمراقبتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوگفتار منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش های متعددی، نقش پیوندهای عاطفی و ادراک فرد از امکان کنترل سلامت را در رفتارهای سلامت محور مورد تاکید قرار داده اند. براین اساس، هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش سبک های دلبستگی و کانون کنترل سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی در افراد مبتلا به بیماری دیابت است.
روش ها: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، ۱۱۱ بیمار مبتلا به دیابت (۴۵ مرد و ۶۶ زن) با میانگین سنی ۴۸٫۳۸ و انحراف استاندارد ۱۴٫۶۲ که عضو انجمن دیابت ایران بودند به مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (RASS،۱۹۹۰ )، مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت (MHLC، ۱۹۹۲) و چکیده فعالیت های خود- مراقبتی بیماران دیابتی (SDSCA، ۱۹۹۴) و پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون معناداری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد.
نتایج: نتایج به دست آمده بیانگر وجود رابطه مثبت بین رفتارهای خود-مراقبتی با سبک دلبستگی ایمن و کانون کنترل بیرونی-پزشکان و رابطه منفی با سبک دلبستگی ناایمن (اضطرابی- دوسوگرا) است همچنین بین سبک دلبستگی ایمن با کانون کنترل بیرونی- دیگران رابطه منفی معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نقش الگوهای رفتاری را در سیر و پیش آگهی بیماری دیابت آشکار ساخته و اهمیت مداخلات روانشناختی در درمان دیابت را مورد توجه و تاکید قرار می هد.