سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی اکبری – دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
سیدالهام رضوی پور – دانشجوی کارشناسی ریاضی

چکیده:

دومفهوم هویت و صمیمیت درادبیات پژوهشی غرب مورد توجه و بررسی متعدد و متنوع قرار گرفته است از انجا که رشد مفهوم خود با فرهنگی که فرد درآن زندگی می کند درهم تنیده است می تواند هم درشکل گیری هویت و هم برروابط بین فردی و حتی کیفیت و شدت تجارب صمیمانه فرد تاثیر گذارد همچنین با توجه به اینکه تحقیقات ذکر شده بیشتر درفرهنگ های فردگرا که بیشتر تمرکز برویژگیهای روانی و رفتاری فرد است درمقایسه با فرهنگهای جمع گرا مثل جامعه ایران که تاکید و اهمیت برگروه و روابط هماهنگ با دیگران است صورت گرفته است بررسی این دو متغیر با توجه به اینکه نقش تعیین کننده و حساسی درشکل گیری بهزیستی و سلامت روان شناختی و همچنین درآمادگی برای پذیرفتن نقش های بزرگسالی دراد می تواند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار باشد درپژوهش حاضر محقق سعی داشته تاثیر سبک های هویت جوانان را برصمیمیت اجتماعی آنان اندازه گیری نماید.