سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی اکبری – دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
سیدالهام رضوی پور – دانشجوی کارشناسی ریاضی

چکیده:

نظریه دلبستگی اولین بار بوسیله بالبی ۱۹۶۹ مطرح شد این نظریه درتکامل نظام دلبستگی و تجلی آن دررابطه فرد با موضوع اولیه متمرکز شده است به اعتقاد بالبی دلبستگی برتحول اجتماعی و عملکرد شناختی درطول عمر تاثیر می گذارد خدا به عنوان موضوع دلبستگی دارای ویژگیهایی است که درپی می آیند جستجو و حفظ مجاورت با خدا خدا بعنوان پناهگاه مطمئن خدا بعنوان پایه و اساس ایمنی جدایی و فقدان درنظر گرفتن خدا بعنوان قادر و دانای مطلب است کرک پاتریک ۱۹۹۴ درسطح نظری درباره اثرات اعتقادات دینی برسلامت روان دیدگاه های ضدو نقیضی وجوددارد آلیس ۱۹۸۱ بیان می نماید که مذهبی بودن افراطی بطور قابل توجهی با اغتشاشات هیجانیرابطه دارد نتایج مطالعه برگین ۱۹۸۳ فرضیه آلیس مبتنی بررابطه اغتشاشات هیجانی و مذهبی بودن را رد نمود وشواهداندکی را برای تاثیر مثبت مذهب دردرمان گزارش نمود مطالعات دیگری نشان دادندکه بین باور مذهبی و سلامتی روانی رابطه مثبت وجود دارد