مقاله نقش «سبک های هویتی» و «راهبردهای مقابله ای» در «ولایت پذیری» دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: نقش «سبک های هویتی» و «راهبردهای مقابله ای» در «ولایت پذیری» دانشجویان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولایت پذیری
مقاله سبک های هویت
مقاله راهبردهای مقابله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی انامق بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش تعیین رابطه سبک های هویت و راهبردهای مقابله ای با ولایت پذیری در جمعیت دانشجویی دانشگاه تبریز بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز بودند. نمونه آماری بر اساس جدول کرجی مورگان (۱۹۷۰) ۳۷۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های سبک های هویت بنیون آدامز، راهبردهای مقابله ای بلینگز و موس و پرسشنامه محقق ساخته ولایت پذیری پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های معنی داری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه هم زمان استفاده شد. تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون بیانگر رابطه منفی معنی دار ولایت پذیری با سبک هویت آشفته و راهبرد مقابله ای هیجان مدار و رابطه مثبت معنی دار ولایت پذیری با سبک های هویت زودرس، دیررس و کسب شده و راهبرد مقابله ای مساله مدار است. رگرسیون هم زمان نشان داد که مولفه های روان شناختی به صورت ترکیبی، ولایت پذیری را پیش بینی می کنند. نتیجه پژوهش نشان داد که ولایت پذیری بر اساس ویژگی های روان شناختی دانشجویان متغیر است. دانشجویان ولایت پذیر دارای هویت شگل گرفته، سبک مقابله مساله مدار با مشکلات زندگی هستند.