مقاله نقش سبک های حل تعارض والدین و سازگاری اجتماعی و شیوه های حل مساله اجتماعی فرزندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: نقش سبک های حل تعارض والدین و سازگاری اجتماعی و شیوه های حل مساله اجتماعی فرزندان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های حل تعارض
مقاله سازگاری اجتماعی
مقاله حل مساله اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی ویری اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف آبادی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعارضات والدین و نحوه حل آن ها نقش عمده ای در شکل گیری رفتارهای نامناسب اجتماعی در فرزندان دارد. سازگاری اجتماعی و حل مساله اجتماعی از جمله این رفتارها هستند که در این مقاله موضوع بررسی و بحث قرار گرفته اند.
روش: به منظور بررسی تاثیر سبک های حل تعارض والدین بر دو رفتار یاد شده 300 نفر از دانشجویان سال های اول و دوم کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسش نامه های سبک های حل تعارض والدین، حل مساله اجتماعی و سازگاری اجتماعی. تحلیل داده ها با استفاده از روش هم بستگی پیرسون و رگرسیون انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که سبک های حل تعارض والدین، سبک های حل مساله و سازگاری فرزندان (R2=0.118) را پیش بینی می کند.
بحث: یافته ها تایید می کنند که سبک های مثبت حل تعارض در والدین با برخورد موثر فرزندان با مسائل اجتماعی رابطه دارند. در مقابل سبک های منفی حل تعارض با برخورد ناموثر با مسائل اجتماعی در فرزندان و ناسازگاری آنان ارتباط دارند. این نتایج همسو با پژوهش های پیشین و مفروضات نظریه شناختی اجتماعی یادگیری نقش رفتارهای والدین در رفتارهای اجتماعی فرزندان را تایید می کند.