سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرشته احمدی – دانشجو دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در سالهای ۱۹۸۰ کمبود فضاهای باز و افزایش نیاز به تفرًج درون شهری توجه ها را به سمت سبزراه ها معطوف نمود راه سبز یک جریان پویا، باگرایش تفرجی در درون یک بستر خطی و طبیعی در شهر، خارج از شهرو یا میان محیط طبیعی و شهر است . این محور م ی تواند از نظراکولوژیکی و عملکردی در ارتقاء کیفیت محیطی شبک ههای دسترسی و کریدورهای طبیعی در شهرهای بزرگ بسیار مفید باشد . طراحی و برنامهریزی شبکه های اکولوژیک و مسیرهای سبز، پدیده ای نسبتاً جدید است که در پاسخ به تخریب و تنزل سیستم های طبیعی، امری لازم است . . سبزراه ها می توانند ضمن طراحی محیط و منظر پایدار شهری، بخش عظیمی از کسری فضای سبز شهرها را جبران و افزایش نیاز به تفرًج درون شهری رامرتفع کنند