سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین جزیمق – دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد زنجان
وحید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

بطور کلی ایمنی راه درسیستم انسان – وسیله نقلیه – راه و محیط آن بررسی می شود و شناخت تعامل این سه جز پایه ای است برای تشریح علت و اثر عواملی که منجر بهتصادفاتمی گردند. و دراین میان توجه به عامل محیط و بالاخص سکونتگاه های درارتباط با راه ها به عنوان عاملی که تغییر پذیر بوده و قابل برنامه ریزی است مورد توجه قرارگرفته و با مسائل پیش روی آن چه مسائل موضوعی و چه مسائل موضعی می بایست با رعایت سلسله مراتب به ریشه یابی و رفع آن پرداخت و این امر میسر نمی شود جز با شناخت درست و صحیح مسائل که م یتوان با نگاه کلان و یا با دید خرد مورد بررسی قرارداد و با تکیه براصول و نظریات پایه ای به بررس یموشکافانه مسائل پرداخت درمقاله حاضر سعی بر آن است که با رعایت یک سلسله مراتب منطقی به بررسی نقش و تاثیر عواملی از برنامه ریزی درمقیاس طرح هادی تا بررسی تاثیر همجواری کاربری ها و حتی میزان حرایم در ارتباط بین سکونتگاه ها درکنار مناطق جاده ای و تصادفات پرداخته شود