سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ولی مهدی پور – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، شرکت حفاری دانا کیش
بهاره ضیائی – کارشناس ارشد پتروفیزیک، شرکت حفاری دانا کیش
وحید فرج پور – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

این مطالعه به منطور ارزیابی کیفیت مخزنی و پوش سنگی سازند گورپی در یکی از میادین فروافتادگی دزفول با استفاده از اطلاعات چاههای حفاری شده و میادین مجاور انجام گرفت. در این مطالعه زون بندی سازند گورپی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی گاما،صوتی، نوترون و چگالی و در نظر گرفتن میزان تخلخل و درجه اشباع آب انجام گرفت و به منظور ارزیابی جانبی بین میادین مجاور با آنها تطبیق داده شدند. بر این اساس مخزن گورپی به دو زونGu_Z و ۲ Gu_Z1تفکیک شد که زونGu_Z1 بدلیل عدم وجود تخلخل ووجود رس فراوان نقش پوش سنگ و زونGu_Z 2 بدلیل تخلخل و تراوایی قابل توجه، نقش مخزن را ایفا نموده است. در این مطالعه پساز ساخت مدل ساختمانی و ایجاد شبکه ژئوسلولار زمین شناسی با استفاده از نرم افزار IRAP-RMS تغییرات تخلخل و درجه اشباع آب با استفاده از روشDeterministic مدل گردید