سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ساره پورجهان – کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی- دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

از زمانی که مفهوم توسعه پایدار وارد عرصه گردشگری شده است، مدت زیادی نم یگذرد. در توسعه پایدار جهانگردی هزین ههای حفظ محیط و جاذبههای جهانگردی نه فقط به بهای امروز، بلکه به ارزش سا لهای آتی محاسبه شده و این اطمینان ایجاد می شود که آنچه امروز مستهلک می شود، فردا ساخته خواهد شد. چنین آرمانی نیازمند برنامه ریزی و هدایت توسط سازمان های کارگزار است. سازمان مدیریت مقصد به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های کارگزار در عرصه گردشگری در مناطق مقصد، ایفا کننده نقشی اساسی در جه تدهی و شک لگیری توسعه پایدار گردشگری است. سازمان مدیریت مقصد به عنوان متولی گردشگری در مناطق مقصد برای حفظ و پایداری منابع مختلف اجتماعی – فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی عهده دار وظایفی مهم است. در این مقاله نویسنده با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنت، تحقیقات و مطالعات انجام شده مرتبط، به بررسی مفهوم توسعه پایدار و ماهیت و نقش سازمان های مدیریت مقصد پرداخته و سپس نقش ها و کارکردهای آن را در برنامه ریزی و پیاده سازی توسعه پایدار مورد بررسی قرار داده است. برپایه نتایج این پژوهش هدایت و برنامه ریزی، مدیریت و سپس هماهنگی میان ذ ینفعان صنعت گردشگری از مهمترین فعالیت ها و وظایف سازمان مدیریت مقصد است که براساس آن با تدوین استرتژی هایی این نقش ها را اجرایی می سازد. به این ترتیب در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردشگری، سازمان مدیریت مقصد ایفا کننده نقشی انکارناپذیر است که نادیده گرفتن آنها، سرعت حرکت به سوی توسعه را کند م یسازد.