سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامحسین نوعی – کارشناس ارشد تاریخ، سردبیر فصلنامه تاریخ پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد،
لیلا ساجع – دانشجوی کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انج

چکیده:

سازمان مردم نهاد یا سمن یا ان ج ی او(به انگلیسی Non Governmental Organization ب ه اختصارNGO بهاشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده می شود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمانها اشاره می کند.سازمانهای مردم نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می کنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی » ، « هویت بخشی » ، « مشارکت سازی » یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. با نگاهی همه جانبه ، اگر اهداف توسعه پایدار را شاملتعریف کنیم، بی تردید هر یک از بازیگران میدان توسعه اعم از « امنیت یابی » و « رابطه گرائی » ، « میراث بانی » ، « عدالت محوریدولت، جامعه، بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی در عرصه تصمیم سازی ها، سهم و نقش کارکردی متناسب با شان و نزولخود خواهند داشت. در میان این بازیگران اما، سازمان های غیر دولتی با توجه به جایگاه ومیدان عمل فراگیر و گسترده ای که در محیط توسعه محلی ، ملی و بین المللی دارند، اهمیت شایان توجهی یافته اند.سازمان های مردم نهاد را می توان بازوان قدرتمند جهتکمک به سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی دانست. کاهش دادن حجم کاری دستگاه ها، کمک به حقوق شهروندی و ایجادنشاط اجتماعی در جامعه از جمله وظایفی اصلی سازمان های مردم نهاد است که با نظارت دقیق بر روند برنامه های این ارگان مردم نهاد می توان شاهد رشد و شکوفایی مدیریت شهری و توسعه پایدار نظام بود.با این حال، یکی از سازوکارهای شالوده یی در فرآیند توسعه پایدار تقویت سازمان های غیردولتی NGO) است و هر جامعه یی که خواستار توسعه پایدار باشد، نمی تواند فعالیت سازمان های غیردولتی را نادیده بگیرد و در هیچ جامعه یی نمی توان بدون فراهم کردن زمینه های مناسب برای فعالیت سازمان های غیردولتی به سوی توسعه پایدار گام برداشت .