سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ضحی عابدینی – دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور مرکز اراک
محمدحسین رمضانی قوام آبادی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

دل نگرانیهای مربوط به محیط زیست بیش از چند دهه دوام یافته است تا جایی که در بیشتر کشورهای جهان قانون ها و مقررات زیست محیطی نفوذ همه جانبه ای در ارکان زندگی نموده ، راهبردهای زیست محیطی بخشی از برنامه های توسعه را دربرگرفته اند و دولتها موضوع آموزش محیط زیست را با دقت بیشتری دنبال نموده اند. امروز دیگر تنها با تصویب قطعنامه ها و یا تصویب قانونهای بدون ضمانت اجرا نمی توان در محافظت از محیط زیست قطعیت نشان داد. شاید موضوع آموزش محیط زیست و افزایش سطح فرهنگ عمومی ، بویژه در ایران ، برای متوقف نمودن حرکت پرشتاب نابودی محیط زیست راه حلی موثر قلمداد شود . هر نوع برنامه ریزی با چشمداشت رفع معضلات زیست محیطی ، بدون مداخله و مشارکت شهروندان نمی تواند موفقیت آمیز باشد. مقاله حاضر به بررسی نقش سازمان های غیردولتی درآموزش محیط زیست می پردازد.