سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامحسین نوعی – کارشناس ارشد تاریخ، سردبیر فصلنامه تاریخ پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد،
لیلا ساجع – دانشجوی کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انج

چکیده:

سازمان مردمنهاد یا سمن یا انجیاو(به انگلیسی : Non Governmental Organization و به اختصار :NGO) به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده میشود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قر ا ر گرفته، به انواع گوناگون سازمانها اشاره میکند. سازمانهای مردمنهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت میکنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یااجتماعی اعضا در حرکت هستند. با نگاهی همه جانبه ، اگر اهداف توسعه پایدار را شام ل مشارکت ساز ی هویت بخشی عدالت محوری میراث بانی رابطه گرائی امنیت یابی تعریف کنیم، بی تردید ه ر یک از بازیگران میدان توسعه اعم از دولت، جامعه، بخش خصوصی و سازمان های غی ر دولتی در عرصه تصم ی م سازی ها، سهم و نقش کارکردی متناسب با شان و نزول خود خواهند داشت. در میان این بازیگران اما، سازمان های غیر دولتی با توجه به جایگاه ومیدان عمل فراگیر و گست رده ای که در محیط توسعه مح لی ، ملی و بی ن المللی دارند، اهمیت شایان توجهی یافته اند. سازمانهای مردم نهاد را می توان بازوان قدرتمند جهت کمک به سازمان ها و ارگا ن های دولتی و خصوص ی دانست. کاهش دادن حجم کاری دستگاهها، کمک به حقوق شهرون دی و ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه از جمل ه وظایفی اصلی سازمانهای مردم نهاد است که با نظارت دقیق بر روند برنامههای این ارگان مردمنهاد میتوان شاه د رشد و شکوفایی مدیریت شهری و توسعه پایدار نظام بود. (NGO) با این حال، ی کی از سازوکارهای شالوده یی در فرآیند توسعه پایدار تقویت سازمان های غیردولتی است و هر جامعه یی که خواستار توسعه پایدار باشد، نمی تواند فعالیت سازمان های غیردولتی را نادیده بگیرد و در هیچ جامعه یی نمی توان بدون فراهم کردن زمینه های مناسب برای فعالیت سازمان های غیردولتی به سوی توسعه پایدار گام برداشت