مقاله نقش ساختار هدف های ادراک شده کلاس، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: نقش ساختار هدف های ادراک شده کلاس، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار هدف های ادراک شده کلاس
مقاله راهبردهای انگیزشی
مقاله راهبردهای یادگیری شناختی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری جمال
جناب آقای / سرکار خانم: عرب سالاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل آبکنار سیده سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی نقش ساختار هدف های ادراک شده کلاس، راهبردهای انگیزشی (هدف های پیشرفت و خودکارآمدی) و راهبردهای یادگیری شناختی (مرور ذهنی، بسط دهی و سازمان دهی) در پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی انجام شد. جامعه این پژوهش همه دانش آموزان پایه سوم رشته های نظری دبیرستان های دولتی شهرستان ورامین بود. برای انجام این پژوهش ۲۰۰ دانش آموز (۱۱۲ دختر و ۸۸ پسر) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و همه آنها پرسشنامه ساختار هدف های ادراک شده کلاس (میگلی و همکاران، ۱۹۹۷)، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و همکاران، ۱۹۹۱) و پرسشنامه هدف های پیشرفت (الیوت و مک گریگور، ۲۰۰۱) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که هدف تبحرگرا، خودکارآمدی و مرور ذهنی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و هدف اجتناب از عملکرد با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشتند. خودکارآمدی، هدف اجتناب از عملکرد و هدف تبحرگرا در یک مدل توانستند ۴۲ درصد از واریانس پیشرفت زبان انگلیسی را پیش بینی کنند و نیز سهم خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی بیش از سایر متغیرها بود. بخشی از یافته های پژوهش حاضر با پژوهش قبلی همسو بود. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفت.