سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهران علی الحسابی – عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

درراستای توسعه های لجام گسیخته شهری توسعه پایدار و رشد هوشمند که برای نیل به مفهوم پایداری مطرح گشته است با نگاهی همه جانبه به تمامی ابعاد توسعه می تواند جوابگوی اهداف و مقاصد شهرسازی نوین باشد ساختار در شهر ناظر به شناخت و سازماندهی ارتباط میان مولفه های تشکیل دهنده فضاهای شهری و از عناصر مهم در زمینه طراحی شهری می باشد همچنین اگر دریک شهر بتوان ساختار اصلی آن را شناخت و برای آن برنامه ریزی و طراحی نمود سایرقسمتهای شهر به عنوان رده های پایین سلسله مراتب ساختاری و کارکردی از این ساختار اصلی تبعیت خواهند نمود این مقاله در پی آن است که نشان دهد با دست یافتن به یک ساختار مطلوبدرشهر می توان تا حد زیادی به اصول و اهداف رشد هوشمند درشهر نزدیک شد دراین پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده خواهد شد و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای نظریات و توضیحات مختلف درخصوص مبانی نظری تحقیق جمع آوری و ارایه می گردد.