سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم شاپوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
آرش جوانشیر – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق تغییرات مکانی و زمانی فراوانی فیتوپلانکتون (از طریق کلروفیل a و شمارش) و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی به مدت یکسال در منطقه مصبی رودخانه تجن، مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفته شد. میزان غلظت کلروفیلa تغییرات فصلی زیادی را نشان می دهد که این تغییرات شامل ۹۴-۰/۶ می باشد. دیاتومه هاBacillariophyta) از گروههای غالب شناسایی شده در منطقه مصبی رودخانه تجن به شمار م یروند. نمونه برداری بصورت ماهیانه انجام شد. کم شدن جریان آب رودخانه در فصل تابستان و میزان پایداری آب در منطقه از عوامل مهم و مؤثر در تراکم فیتوپلانکتون در مصب رودخانه تجن م یباشد. همچنین میزان نیتروژن غیرآلی محلول یکی از فاکتورهای مهم در محدود کردن رشد فیتوپلانکتون محسوب م یشود