سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اسماعیل کرمی دهکردی – استادیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
ثریا آستین فشان – دانشجوی رشته ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

بسیاری از مطالعات براهمیت نقش زنان روستایی در اقتصاد خانوار تاکید داشته اند با این وجود مشخص نیست که این نقش ها در چه زمینه هایی بوده و آیا دچار دگرگونی شده اند هدف کلی این تحقیق بررسی نقش زنان روستایی در معیشت و تصمیم گیری های امور خانوار است برای اجرای این پژوهش از دو روش اسنادی و مطالعه میدانی پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را زنان روستایی چهار روستای همایون، تهم، پایین کوه و پیرزاغه از روستاهای استان زنجان تشکیل می داد که بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که زنان روستایی براین امر اعتقاد داشتند کهدرحد زیادی در معیشت خانوار موثرندو این درحالی بود که آنها معتقدبودند که مردان آنها تا حدی از نقش آنان آگاه بودند و به آن ارج مینهادند نقش آنان در تصمیم گیری امور داخل منزل درحد زیاد درصد ارزیابی گردید درحالی است که این نقش در امور خارج منزل درحد کم مشخص شد نقش زنان در تصمیم گیری های مربوط به تولید کم بود و تنها درچند مورد از امور مثل دامداری صنایع تبدیلی و صنایع دستی تا حدودی نقش داشتند درصورتی که درسایر امور درحدبسیار کم و یا اصلا هیچ گونه دخالتی نداشتند.