مقاله نقش زنان در بهینه سازی مصرف انرژی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: نقش زنان در بهینه سازی مصرف انرژی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله مصرف انرژی
مقاله تکنیک هم انباشتگی پانلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پایتختی اسکویی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طبقچی اکبری لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منبع باارزش، شناسایی و مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی را بر اهمیت می کند. در این بین، نقش بانوان در مدیریت مصرف انرژی، از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که این زنان هستند که می توانند نقطه شروع اصلاح مصرف انرژی باشند و با طرح الگوی مناسب برای مصارف خانگی، الگویی فراگیر را در جامعه مطرح کنند. در این مقاله تاثیر جمعیت زنان، جمعیت مردان، درآمد، قیمت نفت و پیشرفت تکنولوژی بر روی مصرف انرژی برای ۱۱ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی ۲۰۱۱-۱۹۸۹ مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه های حداقل مربعات معمولی (OLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که متغیرهای جمعیت زنان و مردان دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر روی مصرف انرژی می باشند و بر اساس نتایج حاصل از برآوردهای صورت گرفته، زنان نقش قابل توجهی را در بهینه سازی مصرف انرژی ایفا می کنند. درآمد نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر روی مصرف انرژی می باشد. ولی متغیرهای قیمت نفت و پیشرفت تکنولوژی دارای تاثیر منفی و معنی دار بر روی مصرف انرژی می باشند.