سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز نصرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان
الهه دهقانی – کارشناس علوم آزمایشگاهی
فریبا آذرپویه – کارشناس ارشد زیست گیاهی
رقیه قلی زاده دوران محله – کارشناس ارشد

چکیده:

افزایش آلودگیهای حاصل از صنعتی شدن جوامع و مشکلات ناشی از عدم بهره برداری بهینه لزوم بهره وری مناسب را درجهت حفاظت کمی و کیفی منابع محیط زیست تشدیدمی نماید دراین راستا با توجه به محدودیت توان و کارایی دستگاه های دولتی جهت دستیابی به اهداف مدیریت محیط زیست حفاظت و بهره برداری از محیط زیست و جلوگیری از تخریب محیط زیست با بهره گیری بهینه از از پتانسیلهای اجتماعی و مشارکت مردمی از طریق توسعه آگاهی های عمومی قابل بررسی است دراین میان با عنایت به جایگاه ارزنده زنان به عنوان نیرویی کارآمد درسطح فعالیت های اجتماعی و همچنین ارتباط نزدیک و تنگاتنگ این قشر با بسیاری از گروه های سنی و گستردگی دامنه تاثیر فعالیت این گروه درترویج و انتقال فرهنگ محیط زیستی و توجه به چگونگی مشارکت زنان در حفاظت محیط زیست و تعیین الگوهای مناسب محیط زیست و انرژی و کاهش زائدات از جایگاه والایی برخوردار است دراین مقاله ضمن بررسی مطالعات و طرحهایانجام شده درکشور در خصوص صرفه جویی و نقش مشارکت زنان درجهت مدیریت و حفاظت کمی و کیفی منابع محیط زیست کشور به تحلیل نتایج حاصل از این تحقیقات پرداخته شده است و اهمیت افزایش سهم زنان در تصمیم گیری طرح ریزی مدیریت و گسترش خدمات در عرصه مدیریت و حفاظت محیط زیتس و تدوین استراتژی های لازم برای از میان برداشتن موانع فرهنگی اقتصادی اداری و قانونی بیش از پیش آشکار است