سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شکیبا حامی گازرانی – کارشناسیارشد زمین شناسی زیستمحیطی از دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرائی – دکتری از دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد دادستان – کارشناس ارشد از دانشگاه ، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور
جلیل مهرزاد – دکتری از دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

علاوه بر فعالیتهای انسانی، عوامل طبیعی و لیتولوژیکی میتوانند آبهایی با کیفیت نامناسب ایجاد کنند.برهمکنشهای بین آب و سنگ نقش مهمی در تعیین کیفیت آب در تماس با سنگ داشته و عامل مهمی در ایجادآلودگیهای طبیعی زیست محیطی به شمار می آید .منابع آب منطقه کلاتهچوبک، شمال کاشمر، به شدت تحت تاثیر لیتولوژی قرار گرفته و آلودگیهایی را با منشا زمینزاد در این منابع ایجاد کرده است. هدف از انجام اینمطالعه، بررسی میزان تاثیر زمینشناسی منطقه بر روی آلودگی منابع آب منطقه به عناصر سمی آرسنیک و بر است. در همین راستا تعداد ۴ نمونه آب و ١۶ نمونه سنگی از منطقه مورد مطالعه برداشت شد. نمونههای آب با استفاده از روشICP-MSو نمونههای سنگ با استفاده از روشICP-OES آنالیز شده و در نهایت روابط بین دو عنصر آرسنیک و بر نمونههای آبی با نمونههای سنگی برداشت شده، با استفاده از نرمافزارSPSS مورد بررسی قرار گرفت.